Over ons

Veel uitkeringen worden onterecht toe- of afgewezen, of verkeerd toegerekend. Dat levert een hoop onduidelijkheid en frustratie op, bij alle betrokken partijen.

Claim & Care treedt op als betrouwbare derde in deze complexe wereld van beleidsbepalingen, vakjargon en wetten. We geven deskundig advies zodat de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Claim & Care is expert op het gebied van sociale zekerheid. We helpen verzekeraars met langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zonder daarbij de werkgever of (ex)werknemer uit het oog te verliezen.

Wat doen we?

Claim & Care schijnt een licht op arbeidsongeschiktheidsdossiers die vaak al enige tijd in de duisternis liggen. Dossiers waarvan niemand meer weet wat de te nemen stappen zijn om tot een oplossing te komen. We streven naar een compleet, actueel dossier door de unieke persoon als uitgangspunt te nemen. Met onze persoonlijke aanpak komen we sneller tot de kern van het probleem en zorgen we voor de benodigde informatie om een her-evaluatie van het dossier mogelijk te maken.

Wat maakt ons uniek?

We kijken verder dan de norm en behandelen dossiers die niet passen in de standaardprocedures van verzekeraars of overheidsinstanties. Op basis van een grondige analyse kunnen we verzekeraars, medisch specialisten en uitkeringsgerechtigden van de juiste informatie voorzien. We kijken daarbij naar het hele dossier en analyseren deze vanuit verschillende invalshoeken. Zo ontstaat er duidelijkheid voor de toekomst, waarbij we vooral niet vergeten dat het om het welzijn van mensen gaat.

Privacybeleid

De personen achter de dossiers die Claim & Care verwerkt, zitten vaak in een kwetsbare positie. Meestal is er al een heel traject achter de rug voor een dossier bij Claim & Care terecht komt. Juist dan is een goede omgang met mensen en hun persoonsgegevens essentieel. Het gaat over meer dan compliant zijn of de informatiebeveiliging op orde hebben. De gegevens waar we mee werken moeten juist en nauwkeurig zijn en op eerlijke manier worden gebruikt. In privacy ligt de kern van het vertrouwen tussen mensen. In de relatie tussen arbeidsongeschikten en verzekeraars bestaat van nature spanning. Ieder uitkeringsgerechtigde zoekt naar zekerheid van inkomen, een verzekeraar wil zijn schadelast zo veel mogelijk beperken. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens creëert ruimte voor openheid en het uitwisselen van informatie.

Certificeringen

Claim&Care is ISO 27001:2017 (Informatiebeveiliging) gecertificeerd, daarnaast ook voor de BC5701:2018 norm, waarmee we als eerste onze dienstverlening, alle verwerkingen, conform privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming, laten beoordelen. De certificaten zijn te downloaden op deze pagina.