In opdracht van uw ex-werkgever of verzekeraar onderzoekt Claim & Care dossiers van uitkeringsgerechtigden zoals u waarover onduidelijkheid is ontstaan over de status. Dit onderzoek kan leiden tot een herbeoordeling van uw dossier door het UWV.

Hieronder geven we zo nauwkeurig mogelijk aan wat u kunt verwachten. Iedere situatie is echter uniek. In de praktijk kan onze aanpak anders zijn.

De eerste stap die we zetten, is het verkrijgen van een machtiging voor het opvragen van uw gegevens. Hiervoor zoeken we contact met uw ex-werkgever. Na ontvangst van de machtiging, vragen we de sociaaljuridisch gegevens op bij uw (ex-) werkgever, de verzekeraar, of het UWV. Claim & Care heeft geen toegang tot eventuele medische gegevens.

We maken een analyse van alle documentatie en besluiten die het UWV tot nu toe heeft genomen. Zodra we een compleet beeld van een dossier hebben, nemen we contact met u op. Op dat moment weten we al of een herbeoordeling door het UWV nodig is en welke informatie hiervoor nog ontbreekt.

Uw ‘papieren’ dossier zegt een hoop, maar meestal niet alles. Graag willen we weten hoe het werken u vergaat, of u dit werk ook (zonder al te veel aanpassingen) bij andere werkgevers zou kunnen doen en of dit ook voor de langere termijn een goede oplossing is. Met deze informatie ontstaat een volledig beeld van uw situatie.

In de voorbereiding schakelen we vaak onze arbeidsdeskundige in. Hiermee houden we beter de regie in handen zodat we samen vooruit kunnen kijken op de beoordeling door het UWV. Een uiteindelijke herbeoordeling door het UWV kan enkele maanden in beslag nemen. Een cruciaal element in deze beoordeling is uw ‘RestVerdienCapaciteit’. Dit bepaalt in hoeverre u nog in staat wordt geacht te werken, en daarmee de hoogte van uw WGA-uitkering.

Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de beslissing van het UWV dan heeft u het wettelijke recht hiertegen in beroep te gaan. In iedere geval kunnen wij u een volledig dossier overdragen, zodat u over alle benodigde informatie beschikt. Aan het einde van elk traject vernietigen wij het volledige dossier.

Uit ervaring weten we dat de kans bestaat dat een herbeoordeling door het UWV ongunstig voor u uitpakt. De opdracht van Claim & Care is om deze herbeoordeling zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat het UWV een nieuwe, waarheidsgetrouwe beoordeling kan doen.

Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat er belangrijke informatie ontbreekt om het UWV tot een goed oordeel te laten komen. Uw medewerking aan dit proces is daarom zeer belangrijk. We beperken ons namelijk niet tot het ‘papieren’ dossier, maar kunnen uw gehele situatie als context mee geven aan het UWV.

In tegenstelling tot de eerste twee jaar van ziekte (de Wet Poortwachter), laat de wetgever voor de uitvoering van de Wet Inkomen en Arbeid (WIA) veel over aan de eigen inzichten van alle betrokkenen.

Een belangrijke grondslag voor Claim & Care is het convenant (pdf) dat in 2013 is gesloten tussen het UWV en de verzekeraars. Het convenant beschrijft met welk doel een verzekeraar een herbeoordeling door het UWV kan aanvragen en op welke wijze dat gebeurt. Daarnaast moet een verzekeraar u zorgvuldig informeren over de aanvraag van een herbeoordeling.

Bij Claim & Care kijken we verder dan deze norm en analyseren we het gehele dossier vanuit verschillende invalshoeken, waarbij we vooral niet vergeten dat het om het welzijn van mensen gaat.

Model scenario's AO